Příklady užití


Kontakt:

Aktuality

Setkání uživatelů d.learningu

rádi bychom Vás pozvali na „Setkání uživatelů d.learningu“ které se koná 12. a 19. března.

…celý článek

Setkání uživatelů d.learningu

dovoluji si Vás pozvat na „Setkání uživatelů d.learningu“, který se bude konat v České Lípě v sídle společnosti Datron, a.s.

…celý článek


Zkušenosti zákazníků

 

DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.

Výchozí stav 

Máme mnoho školení, zákonných či interních, která jsou cílená na velkou skupinu našich zaměstnanců (mistři, operátoři, kancelářští pracovníci).

Školení (všechna prezenční) byla tedy poměrně vleklá, navíc jsme se potýkali s velkou neúčastí na jednotlivých kurzech.

Školení, která jsme nebyli schopni připravit v krátkém čase, se řešila externí cestou, což zase z firmy odčerpávalo značné finance

Sbírání podpisů na speciální formuláře, nutné pro interní či externí audity, nás nepřesvědčovalo o tom, že daní zaměstnanci byli s obsahem školení skutečně seznámeni

 Cíl

 • Cíle byli jednoznačné a to proces interního i externího vzdělávání zefektivnit
 • Snížit pracnost související s organizací školení
 • Umožnit zaměstnancům absolvovat školení v čase, který jim vyhovuje
 • Personalistům umožnit průběžně sledovat a vyhodnocovat školení

Závěrečné hodnocení

Jak hodnotí aplikaci ti, kteří jsou za vzdělávání zaměstnanců odpovědni?

Naše oddělení Training and Development je po více jak třech letech užívání d.learningu s tímto nástrojem pro vzdělávání zaměstnanců velice spokojeno a se zájmem sleduje další rozvoj této aplikace.

Šetříte čas svých personalistů a osob za proškolení zaměstnanců?

Z obecné podstaty e-learningového vzdělávání vyplývá, že lze proškolit efektivně velké množství zaměstnanců s minimálními časovými nároky na školitele.

K jakému druhu vzdělávání aplikaci používáte?

Vzdělávacích akcí máme poměrně dost, vesměs se jedná o školení zákonná, rovněž školení interních procesů bezpečnosti, kvality, environmentu atd. Rádi bychom se nyní zaměřili na dotazníkové možnosti aplikace a na "user friendly" prostředí školených informací

Zaznamenali jste zjednodušení práce se vzdělávací akcí a následným sledování výsledků?

Většina školení, která proběhla v době, kdy jsme d.learning ještě ve společnosti neměli, byla pouze sdělovací, nikoli ověřovací. d.learning nám dal do rukou užitečný nástroj, s jehož pomocí jsme získali zajímavou zpětnou vazbu nejen o účinnosti školení, ale i o přístupu zaměstnanců ke vzdělávání jako celku.

Ušetřili jste finanční prostředky?

Je pochopitelné, že pokud bychom zaměstnance měli v malých počtech posílat na externí školení, mrhali bychom penězi i časem našich kolegů.

Tomáš Krejčí, instruktor

 

Město Nový Bor

Výchozí stav

 • Město Nový Bor má zpracováno cca 110 vnitřních předpisů, rozhodnutí, příkazů, které ukládají práva a povinnosti zaměstnancům města.
 • Průkazné seznamování a proškolování zaměstnanců s těmito předpisy, rozhodnutími a příkazy má mnoho úskalí. Předpisy proškoluje personální pracoviště a vedoucí zaměstnanci.
 • Školení je málo prokazatelné, často zdlouhavé a vzniklo období, kdy s účinnými předpisy nejsou zaměstnanci včas a řádně seznámeni.
 • Zajišťování u externích firem je finančně náročné a časově zatěžuje zaměstnance.

Hledání změn

Vedení města Nový Bor hledalo jinou efektivní formu proškolování zaměstnanců z vnitřních předpisů, rozhodnutí, příkazů, pokynů a jiných dokumentů. Jako nástroj pro účinnou a efektivní formu vzdělávání byla vybrána e-learningová forma od společnosti Datron a.s. Nabízený Vzdělávací portál d.learning plně vyhovoval našim současným potřebám:

 • Nízká pořizovací cena a nízké náklady na provoz vzdělávání
 • Možnost tvorby vlastních kurzů a testů.
 • Možnost vlastní úpravy školených dokumentů.
 • Právní doklad o proškolení zaměstnance.
 • Jedinečnost identifikace účastníka kurzu.

Cíle

 • Zefektivnit vzdělávání
 • Mít možnost vlastní kontroly znalostí v oblasti vzdělávání
 • Zajistit si prokazatelné a právně průkazné seznámení uživatele s dokumentem (předpisem, rozhodnutím, atd.)
 • Snížit náklady na vzdělávání a cestovní výdaje.
 • Zajistit rychlé proškolení většího počtu zaměstnanců v co nejkratší době.

Závěrečné hodnocení

Po více letém užívání lze objektivně hodnotit, zda jsou přínosy tohoto řešení v souladu s naším očekáváním. A zde můžeme odpovědně sdělit, že tento způsob vzdělávání přinesl vyšší efektivitu proškolování zaměstnanců města, zejména s vnitřními předpisy. V den vydání předpisu je tento umístěn na portál d.learningu. Odtud personální pracoviště zadá, kdo a jak má být školen, vypracuje kontrolní test a současně nastaví pravidla proškolení. Všem účastníkům je e-mailem zaslán jedinečný vstupní kód do kurzu s určením doby, od kdy do kdy je kurz otevřen. Účastník si kurz otevře, seznámí se, vypracuje test a potvrdí připravený text, zda obsahu dokumentu rozuměl, zda žádá či nežádá další proškolení. Po té potvrdí ukončení kurzu a vytiskne si certifikát o absolvování kurzu.

Výsledek je automaticky uložen do databáze portálu a personalista má přehled, kdo se proškolil, kdo rozuměl a kdo ne, kdo a s jakým výsledkem zpracoval kontrolní test, ale také, kdo se kurzu neúčastnil. Na závěr personalista vytiskne přehled o školených osobách v kurzu.

Odpovědně můžeme konstatovat, že osoby zodpovědné za vzdělávání zaměstnanců jsou s tímto systémem spokojeny. Je to cenově nenáročné řešení, které šetří všem zúčastněným čas.

Antonín Metál, t. č. tajemník